VÌ SAO MÀU SẮC HÌNH ẢNH LẠI KHÁC NHAU KHI ĐĂNG TẢI TRÊN FACEBOOK

 

Trong thời đại 4.0, Facebook là một trong những kênh phát triển thương hiệu và bán hàng quan trọng của nhiều doanh nghiệp. Do đó, việc đăng tải hình ảnh sản phẩm trên Facebook đã trở thành một phần không thể thiếu nhằm giới thiệu sản phẩm đến với khách hàng online.

 

Tuy nhiên, trên thực tế, màu sắc hình ảnh trên Facebook lại không giống chính xác 100% với màu sản phẩm bên ngoài. Sau đây, hãy cùng Tròn House tìm hiểu vì sao chất lượng màu sắc hình ảnh lại khác nhau khi đăng tải trên Facebook nhé!

 

  Nội dung bài viết:

    Không gian màu

    Những thay đổi về chất lượng hình ảnh trên Facebook

 

chụp hình sản phẩm

Source: About Facebook

 

 

Không gian màu

Không gian màu là yếu tố quan trọng đầu tiên ảnh hưởng đến sự sai lệch màu sắc hình ảnh khi đăng tải trên Facebook. Không gian màu chính là một bảng tập hợp xác định các sắc độ màu sắc. Hiện nay, có rất nhiều không gian màu với biên độ màu khác nhau, chẳng hạn: CIELAB, Adobe RGB, ProPhoto RGB, sRGB, Lab,...Trong đó, Lab được xem là không gian màu lớn nhất, có thể biểu thị những mức chuyển sắc độ rất nhỏ mà các không gian màu nhỏ hơn không thể hiện được.

 

chụp hình sản phẩm

Source: Vsion

 

Tuy nhiên, sRGB lại là không gian màu phổ biến nhất trên hầu hết màn hình của các thiết bị hiện nay: điện thoại di động, laptop,..sRGB là không gian màu hẹp, chứa ít sắc độ màu hơn. 

Adobe RGB có phổ màu rộng hơn đáng kể so với sRGB. Chẳng hạn, từ màu xanh da trời nhạt đến màu xanh đậm trong sRGB có 1 triệu sắc độ chuyển thì Adobe RGB có tới 2 triệu sắc độ chuyển. 

 

Một trường hợp mà rất nhiều người đã gặp phải khi đăng tải hình ảnh sản phẩm lên Facebook chính là thấy hình ảnh tự động nhạt màu đi so với ảnh gốc. Bởi cho dù bạn đã chỉnh sửa hình ảnh ở chế độ Adobe RGB, thì Facebook cũng tự mặc định là sRGB, các dải chuyển màu của Adobe RGB sẽ bị thay bằng các dải chuyển ít hơn của sRGB. Đồng thời, đại đa số khách hàng sử dụng máy tính, điện thoại bình thường để xem thì chỉ có màn hình sRGB. Chính vì vậy, việc màu sắc hình ảnh bị thay đổi khi đăng tải trên Facebook, có sự khác đi so với màu sản phẩm thực tế là một điều không quá ngạc nhiên.

 

 

 

chụp hình sản phẩm

Source: Naturetll

 

Những thay đổi về chất lượng hình ảnh trên Facebook

Facebook được biết đến là nơi để chia sẻ hình ảnh, không phải nơi lưu trữ hình ảnh. Chính vì vậy, Facebook không thể giữ nguyên chất lượng hình ảnh của bạn khi tải lên nhằm đảm bảo các dòng thông tin khác không bị tắc nghẽn do dung lượng ảnh quá nặng. Trên thực tế, hình ảnh upload lên Facebook sẽ được chuyển về định dạng thu nhỏ hoặc phóng to với chiều ngang 2048 pixel và chiều dọc tùy theo tỉ lệ của hình ảnh.

 

chụp hình sản phẩm

Source: Vsion

 

Đối với các thiết bị điện thoại Android, hình ảnh tải lên Facebook qua app sẽ có chất lượng thấp hơn so với sử dụng trình duyệt website, màu sắc hình ảnh nhạt đi. Ngoài ra, với các thiết bị sử dụng giao diện iOS, hình ảnh đăng tải qua Facebook app sẽ nén ảnh về kích cỡ chiều ngang 960 pixel, còn trên trình duyệt Safari ảnh sẽ nén về chiều ngang 1080 pixel. Do đó, khi sử dụng màn hình thiết bị iOS, màu sắc hình ảnh trên Facebook sẽ sắc nét hơn khi xem bằng trình duyệt web.

 

Bên cạnh đó, Facebook đã thay đổi chất lượng hình ảnh tùy thuộc vào thiết bị hiển thị. Chẳng hạn, với cùng 1 bức ảnh chụp sản phẩm, nếu download bằng điện thoại, bạn sẽ nhận được phiên bản nhỏ hơn (1080 x 720 pixel). Trong khi sử dụng trình duyệt web trên laptop, bạn sẽ nhận được phiên bản lớn hơn (2048 x 1365 pixel). Có thể nói, Facebook tạo ra 2 phiên bản hình ảnh khác nhau và hiển thị tùy vào thiết bị người xem sử dụng. Chất lượng và kích cỡ hình ảnh sẽ ảnh hưởng đến màu sắc, độ sắc nét, chi tiết của hình ảnh sản phẩm trong mắt người xem thông qua màn hình thiết bị.

 

chụp hình sản phẩm

Source: Vsion

 

Ngoài ra, mức độ nén ảnh, chất lượng và màu sắc hình ảnh cũng phụ thuộc vào dung lượng ảnh. Chẳng hạn, ảnh JPEG có chiều ngang 2048 x 1365 pixel với dung lượng ảnh trong khoảng 1.2 đến 3 MB sẽ có chất lượng ảnh trên Facebook cao nhất. Ngược lại, nếu dung lượng ảnh gần 550KB, mức độ nén ảnh sẽ thấp nhất, dẫn đến ảnh bị vỡ, màu sắc sẽ nhạt hơn. 

 

Tóm lại, không gian màu và chất lượng hình ảnh theo tiêu chuẩn của Facebook là hai yếu tố khiến màu sắc ảnh sản phẩm bị sai lệch khi đăng tải lên Facebook. Việc nắm được hai yếu tố quan trọng trên sẽ giúp bạn hiểu hơn vì sao màu sắc hình ảnh mình nhìn thấy lại có sự khác biệt so với sản phẩm thực tế ngoài thị trường. Sau khi đọc bài viết trên, nếu bạn đang có dự định chụp hình sản phẩm, hãy liên hệ ngay với Tròn House nhé!

 

 

Xem thêm:

 TRÒN HOUSE

---

ENGLISH

 

Why does image color display differently when uploaded on Facebook?

 

In the 4.0 era, Facebook is one of the important sales and brand development channels for many businesses. Therefore, posting product images on Facebook has become an indispensable part to introduce products to online customers.

 

However, in fact, the image color on Facebook is not 100% exactly the same with the external product color. Here, let's find out why does color image display differently when posting on Facebook!

 

  Outline:

Color Space

Changes in image quality on Facebook

 

Product Photography

Source: About Facebook

 

Color space

Color space is the first important factor that affects image color misalignment when posting on Facebook. The color space is a collection of tables that define color shades. Currently, there are many color spaces with different color ranges, such as: CIELAB, Adobe RGB, ProPhoto RGB, sRGB, Lab, etc. Lab is the largest color space, which shows very small gradations that smaller color spaces cannot represent.

 

Product Photography

Source: Vsion

 

However, sRGB is the most common color space on most screens of today's devices: mobile phones, laptops, etc. sRGB is a narrow color space, containing fewer shades.

 

Adobe RGB has a significantly wider color spectrum than sRGB. For example, from light blue to dark blue in sRGB with 1 million gradations, Adobe RGB has up to 2 million shades.

 

One case that many people have encountered when posting product images on Facebook is that the image automatically fades from the original image. Because even if you have edited the image in Adobe RGB mode, Facebook will automatically default to sRGB, the gradients of Adobe RGB will be replaced with less transfer bands of sRGB. At the same time, the vast majority of customers are using computers and normal phones to view only sRGB screens. Therefore, the image color is changed when posted on Facebook, the difference from the actual product color is not so surprising

 

Product Photography

Source: Naturetll

 

Changes in image quality on Facebook

Facebook is known as a place to share photos, not a place to store photos. Therefore, Facebook cannot maintain the quality of your images when uploading to ensure other information streams are not blocked due to the image size being too heavy. In fact, images uploaded to Facebook will be converted to zoomed or enlarged format with 2048 pixels horizontally and vertically depending on the aspect ratio of the image.

 

Product Photography

Source: Vsion

 

For Android phone devices, the images uploaded to Facebook via the app will be lower quality than using the web browser, the image color fades. In addition, with devices using the iOS interface, the image posted via the Facebook app will compress the image to 960 pixels horizontally, while on Safari the image will be compressed to 1080 pixels horizontally. Therefore, when using the iOS device screen, the image color on Facebook will be sharper when viewed with a web browser.

 

Besides, Facebook has changed the image quality depending on the display device. For example, with the same product photo, if you download it with your phone, you will get a smaller version (1080 x 720 pixels). While using a web browser on a laptop, you'll get a larger version (2048 x 1365 pixels). It can be said that Facebook creates 2 different image versions and displays it depending on the device that the viewer uses. Image quality and size will affect the color, sharpness and details of product images in the eyes of the viewer through the device screen.

 

Product Photography

Source: Vsion

 

In addition, the level of image compression, image quality and color also depends on the size of the image. For example, a JPEG image with a width of 2048 x 1365 pixels with an image size of between 1.2 and 3 MB will have the highest image quality on Facebook. Conversely, if the image size is near 550KB, the level of image compression will be the lowest, resulting in broken images, the color will be lighter.

 

In short, color space and image quality according to Facebook standards are two factors that cause product image colors to be distorted when posted to Facebook. Knowing these two important factors will help you better understand why the color of the image you see is different from the actual product on the market. After reading the above article, if you are planning to take photos of the product, please contact Tron House immediately!

 

 

 

Read more :

 TRÒN HOUSE