TRÒN TRÒN +84 961 934 065 - +84 287 102 2407 cs@tronhouse.com
CONSULTING BY TRÒN

 

BRAND STYLE GUIDE CONSULTANT SERVICE

 

Sau nhiều năm kinh nghiệm cung cấp giải pháp hình ảnh, video sáng tạo, làm việc với vô số khách hàng thuộc mọi lĩnh vực, ngành nghề, TRÒN sẽ giúp bạn tạo nên “Cá tính" riêng với dịch vụ BRAND STYLE GUIDE CONSULTANT SERVICE, bao gồm:

1. Tìm hiểu thị trường, nhu cầu thị hiếu, kênh sử dụng, đối tượng khách hàng

2. Lên ý tưởng và Xây dựng hình ảnh, cá tính riêng của thương hiệu dựa trên những phần đánh giá, tìm hiểu thị trường (từ màu sắc chủ đạo, màu sắc phối kèm, voice and tone, hình ảnh, videos, ...)

3. Thực hiện và thực thi ý tưởng thành kết quả (chụp hình ảnh, video, thiết kế - design, manipulate, ...)

                        

After years of experience providing creative image and video solutions and working with countless clients across various industries, TRÒN is here to help you establish your unique 'Personality' with our BRAND STYLE GUIDE CONSULTANT SERVICE, which includes:

1. Market research, understanding consumer preferences, channel usage, and target audience.

2. Ideation and crafting a brand's distinctive personality based on thorough market analysis (including primary color schemes, complementary colors, voice and tone, imagery, videos, etc.).

3. Implementation and execution of ideas to produce tangible results (photography, video production, design, manipulation, etc.).