Part 4: Tìm hiểu về Aperture (Khẩu độ) trong nhiếp ảnh

 

 

[English below] Như đã được giới thiệu ở part 2, khẩu độ (aperture) là một trong ba yếu tố quan trọng nhất (hai cái còn lại là Tốc độ màn trập và ISO) quyết định độ sáng và chất lượng của bức ảnh. 

Trong bài viết lần này, các bạn hãy cùng Tròn House đi sâu vào tìm hiểu về khẩu độ và cơ chế hoạt động của nó nhé!

 

aperture

Source: Digital School

 

Khẩu độ là gì?

Aperture là một loạt các lá thép nằm ngay trong ống kính. Các lá thép này có thể co vào và mở ra, tương ứng với việc cho phép ánh sáng vào nhiều hay ít trong cùng một khoảng thời gian.

Khẩu độ của ống kính càng lớn thì lượng ánh sáng đi vào cảm biến càng nhiều, hình ảnh sẽ càng sáng. Ngược lại, khẩu độ của ống kính càng nhỏ thì lượng ánh sáng đi vào cảm biến ít, hình ảnh sẽ tối hơn.

Khẩu độ giúp điều chỉnh lượng ánh sáng đi qua ống kính vào cảm biến và kiểm soát kích thước của vùng đúng nét (độ sâu trường ảnh), mức độ nhòe của hậu cảnh.

 

aperture

Source: New Atlas

 

Chỉ số F của khẩu độ

Độ mở của khẩu độ được đo bằng giá trị f: giá trị f càng nhỏ thì độ mở càng lớn và ngược lại. Đại lượng tính bằng tỉ lệ giữa tiêu cự của ống kính và khẩu độ tương ứng tiêu cự được gọi là “stop”, được chuẩn hóa theo dãy số: 1.4 – 1.8 – 2.8 – 3.2 – 3.5….11 – 16 – 22…

 

Một ống kính có tiêu cự = 50mm, đường kính khẩu độ = 17,9mm.  Đại lượng tỉ lệ này là: 50/17,9 = 2,8 và được gọi là f/2.8. Một ống kính có tiêu cự từ 100mm – 200mm, đường kính khẩu độ tối đa ở tiêu cự 100mm = 25mm, ở 200mm là 35,7mm. Do đó, khẩu độ ống sẽ là f/4-f/5.6.

Có thể nói, giá trị “stop” càng nhỏ thì độ mở của ống kính càng lớn (khẩu độ f/1.8 sẽ lớn hơn f/3.5), lượng ánh sáng vào càng nhiều thì ống kính hoạt động càng nhanh. Từ đó, thời gian phơi sáng giảm sẽ giúp hạn chế các yếu tố nhiễu, rung cho hình ảnh. Ngoài ra, trong điều kiện thiếu sáng, ống kính có độ mở lớn sẽ tăng thêm độ sáng cho hình ảnh.

 

aperture

Source: Techradar

 

Trên thực tế, F1.4 là khẩu độ cực đại bạn có thể thấy trên các ống kính đa dụng. Ống kính có khẩu độ cực đại F1.4, F2 hoặc F2.8 thường được xem là "nhạy" và "sáng".

Chỉ số f chuẩn mà bạn sử dụng với ống kính máy ảnh là từ khẩu độ lớn hơn đến khẩu độ nhỏ hơn: 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 và đôi khi là 32. Đây đều là các dấu chấm, nhưng bạn cũng sẽ thấy các dấu phân số tương ứng với một nửa hoặc một phần ba dấu chấm. Tăng kích thước khẩu độ bằng một dấu chấm làm tăng gấp đôi lượng ánh sáng được phép đi qua ống kính. Giảm kích thước aperture bằng một dấu chấm làm giảm một nửa lượng ánh sáng đến bộ cảm biến.

 

aperture

Hình ảnh được chụp với khẩu độ f/2.8

Source: PhotographyLife

 

Khẩu độ ảnh hưởng như thế nào đến độ sâu trường ảnh (Depth Of Field)

Trước tiên, độ sâu trường ảnh là phạm vi lấy nét của máy ảnh. Có hai cách để mô tả tính chất của độ sâu trường ảnh: DOF nông và DOF sâu. Phạm vi lấy nét càng hẹp thì độ sâu trường ảnh nông. Ngược lại, phạm vi lấy nét rộng thì độ sâu trường ảnh sâu.

Về cơ bản, khẩu độ càng lớn sẽ tạo độ sâu trường ảnh hẹp hơn. Khẩu độ lớn sẽ cô lập nền trước với nền sau, làm cho đối tượng ở nền trước trở nên sắc nét và đối tượng ở nền sau bị nhòe đi. Do đó, nếu bạn muốn chụp một bức ảnh portrait với phông nền mờ, bạn cần mở khẩu độ rộng. 

 

aperture

Source: Weebly

 

Ngược lại, khẩu độ càng nhỏ thì độ sâu trường ảnh càng sâu, nhiều và rộng. Khẩu độ nhỏ sẽ làm cho tất cả đối tượng ở nền trước lẫn nền sau được sắc nét. Bạn có thể thiết đặt f-stop vào khoảng f/11 hoặc cao hơn để đạt được DOF sâu, phù hợp khi bạn muốn có những bức ảnh ngoại cảnh thật đẹp.

 

Lưu ý khi giảm khẩu độ quá mức

Việc đầu tiên cần lưu ý đó chính là chất lượng khung hình sẽ bị giảm nếu bạn giảm khẩu độ quá mức. Một hiện tượng thường xảy ra khi giảm aperture quá mức là nhiễu xạ, dẫn đến phản xạ không đều quanh các lá khẩu. Nguyên nhân dẫn đến điều này do khẩu độ quá hẹp để ánh sáng có thể đi qua. Giá trị khẩu độ f/8 đến f/11 là vừa đủ, ngay cả khi bạn muốn tạo ra một ảnh sắc nét với khu vực lấy nét rộng, chẳng hạn như hình ảnh phong cảnh.

 

Sau khi đọc bài viết trên, bạn đã hiểu được rõ hơn về tầm quan trọng, cơ chế hoạt động cũng như những ảnh hưởng của khẩu độ đến độ sâu trường ảnh chưa? Nếu bạn mong muốn sở hữu những bộ ảnh sáng tạo và ấn tượng, hãy liên hệ ngay Tròn House nhé! Tròn House hẹn gặp các bạn trong bài viết tiếp theo!

 

 

 

Xem thêm: 

Part 1: Hướng dẫn về nhiếp ảnh cơ bản cho người mới bắt đầu

Các tips chụp ảnh sản phẩm chuyên nghiệp khiến người xem không thể rời mắt

Chụp ảnh món ăn và những "lợi ích không hề nhỏ"

 

TỔNG HỢP BỞI TRÒN HOUSE

 

Part 4: Learn about Aperture in photography

 

As introduced in part 2, aperture is one of the three most important factors (the other two being shutter speed and ISO) that determine the brightness and quality of the image.

In this article, let's Tron House find out the aperture and its mechanism of action!

 

aperture

Source: Digital School

 

What is aperture?

Apertures are a series of steel foils located right inside the lens. The sheets of steel can retract and unfold, corresponding to allowing light to enter more or less at the same time.

The larger the aperture of the lens, the more light that enters the sensor and the brighter the image. Conversely, the smaller the aperture of the lens, the less the amount of light entering the sensor, the darker the image.

Apertures help to adjust the amount of light passing through the lens into the sensor and control the size of the area in focus (depth of field), level of blurring of the background.

 

aperture

Source: New Atlas

 

F-number of aperture

The aperture is measured by f value: the smaller the f value, the larger the aperture and vice versa. The quantity calculated by the ratio of the focal length of the lens and the corresponding focal length is called a "stop", standardized by the sequence of numbers: 1.4 - 1.8 - 2.8 - 3.2 - 3.5 ... .11 - 16 - 22 ...

 

A lens with focal length = 50mm, aperture diameter = 17.9mm. The quantity ratio is: 50 / 17.9 = 2.8 and is called f / 2.8. A lens with a focal length of 100mm - 200mm, maximum aperture diameter at 100mm = 25mm, at 200mm is 35.7mm. Therefore, the aperture of the tube will be f / 4-f / 5.6.

 

It can be said that the smaller the "stop" value, the greater the aperture of the lens (the aperture of f / 1.8 will be greater than f / 3.5), the more the amount of light input, the faster the lens will work. Since then, the reduced exposure time will help reduce the factors of noise and vibration for the image. In addition, in low light conditions, a large aperture lens will add brightness to the image.

 

aperture

Source: Techradar

 

In fact, F1.4 is the maximum aperture you can see on multipurpose lenses. Lenses with a maximum aperture of F1.4, F2 or F2.8 are often considered to be "sensitive" and "bright".

The standard f-number that you use with camera lenses is from a larger aperture to a smaller aperture: 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 and sometimes 32. These all are dots, but you will also see fractions corresponding to half or one-third of the dots. Increasing the aperture size with a dot doubles the amount of light allowed through the lens. Reducing the aperture size by a dot halves the amount of light reaching the sensor.

 

aperture

Taken with aperture f/2.8

Source: PhotographyLife

 

How aperture affects the depth of field 

First, the depth of field is the camera's focusing range. There are two ways to describe the properties of depth of field: shallow DOF and deep DOF. The narrower the focus range, the shallower shallow depth of field. In contrast, the wide focus range, the more depth of field.

Basically, the larger the aperture, the smaller the depth of field. A large aperture will isolate the foreground from the background, making the subject in the foreground become sharp and the background in the background blurred. Therefore, if you want to take a portrait photo with a blurred background, you need to open the aperture wide.

 

aperture

Source: Weebly

 

Conversely, the smaller the aperture, the deeper and larger the depth of field. A small aperture will make all subjects in the foreground and background sharp. You can set the f-stop to about f / 11 or higher to achieve a deep DOF, suitable when you want to take great outdoor photos.

 

When reducing the aperture excessively

The first thing to note is that the frame quality will be reduced if you reduce the aperture too much. A common phenomenon that occurs when excessive aperture reduction is diffraction, leads to irregular reflections around the aperture blades. The reason for this is that the aperture is too narrow for light to pass through. An aperture value of f / 8 to f / 11 is sufficient, even if you want to create a sharp image with a wide focus area, such as landscape images.

 

After reading the above article, did you better understand the importance, mechanism of operation as well as the effect of aperture on the depth of field yet? If you want to own creative and impressive photos, please contact Tron House immediately! Tron House looks forward to seeing you in the next article!

 

 

 

 

Read more: 

Part 1: Hướng dẫn về nhiếp ảnh cơ bản cho người mới bắt đầu

Các tips chụp ảnh sản phẩm chuyên nghiệp khiến người xem không thể rời mắt

Chụp ảnh món ăn và những "lợi ích không hề nhỏ"

 

SUMMARIED BY TRÒN HOUSE